SPU - pracujeme s dys...

Počet dětí: min. 6 max. 10

Věk: druhá – třetí třída ZŠ (pokud má prvňáček již nějaký předpoklad nebo paní učitelka doporučí pro dílčí oslabení, je možné ho do kurzu zařadit)

Pojem „poruchy učení“ označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech. V současnosti patří dovednost číst a psát k základní výbavě každého člověka. Žáci se specifickými poruchami učení jsou ve školní práci znevýhodněni, přestože úroveň jejich rozumových schopností je průměrná, někdy až nadprůměrná.

Všechny příznaky poruch učení způsobují selhávání žáka ve školních výkonech a promítají se do jeho práce. Znemožňují mu přiměřeně reagovat, porozumět pokynům a plnit běžné úkoly nebo sledovat instrukce učitele v normálním tempu. Opakované neúspěchy pak vyvolávají v dítěti stavy úzkosti, frustrace, pocity strachu, které jsou mnohdy mnohem horší než porucha sama.

Kurz SPU Vám přináší možnost podchycení a nápravu obtíží, které má Vaše dítě. Reaguje na individuální oslabení Vašeho dítěte. Všichni potřebujeme znát své schopnosti a dovednosti. Tím spíše žáci s poruchou učení, kteří mohou mít pocit, že se nic nezlepšuje, že mají stále stejné potíže, že nemá cenu nic dělat.  Kurz se zaměřuje na jednotlivé oblasti, které je potřeba procvičovat, neboť jsou oslabené. Některé oblasti zdánlivě s výukou českého jazyka nesouvisí, nicméně ji velmi ovlivňují.

Oblastí, do kterých se porucha promítá a na které je zaměřena kolektivní náprava:

  • dyslexie - čtení a porozumění textu
  • dysortografie - procvičování a docvičování pravopisu
  • koncentrace pozornosti
  • zraková percepce
  • sluchová percepce
  • rozvoj řeči, porozumění
  • orientace v prostoru i čase

Na začátku kurzu je třeba individuální konzultace s lektorem. Vstupní konzultací se lektor blíže seznámí s dítětem a jeho obtížemi, aby mohl přesně reagovat a práce byla cílená. Na konci kurzu Vám bude dán výstup, kde srovnáte dovednosti dítěte na začátku a na konci.